รับตรง61-TCAS ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561 (รอบ 1 ยื่นแฟ้มผลงาน)

รับตรง61-TCAS ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561 (รอบ 1 ยื่นแฟ้มผลงาน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1 ยื่นแฟ้มผลงาน)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2560

โครงการที่เปิดรับ

 • ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
  • (หน้า 4)
 • ผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์
  • (หน้า 4)
 • ผู้มีความสามารถพิเศษเด็กดีมีคุณธรรม
  • (หน้า 4)
 • ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • (หน้า 4)
 • นักเรียนผู้พิการ
  • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์-หลักสูตรปกติ
  • วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
  • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
  • วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเซรามิก
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมยานยนต์
  • วิศวกรรมโลหการ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
  • วิศวกรรมอากาศยาน
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมธรณี
  • (หน้า 2)
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์-หลักสูตรนอกเวลา
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค
  • (หน้า 2)
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบ
  • วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
  • (หน้า 2)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • (หน้า 2)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร-หลักสูตรนานาชาติ
  • บูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นิเทศศาสตร์ดิจิตอล
  • เทคโนโลยีการจัดการ
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • คณิตศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. หรือ ปวส.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลงาน ตามแต่ละโครงการและสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน และ/หรือ ทดสอบความสามารถ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์