รับตรง61-TCAS ม.มหาสารคาม 2561 (รอบ 1 ยื่นแฟ้มผลงาน)

รับตรง61-TCAS ม.มหาสารคาม 2561 (รอบ 1 ยื่นแฟ้มผลงาน)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1 ยื่นแฟ้มผลงาน)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 31 ตุลาคม 2560
 • (หน้า 34)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
  • (หน้า 15)
 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
  • (หน้า 16)
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
  • (หน้า 18)
 • โครงการเพชรราชพฤกษ์
  • (หน้า 18)
 • โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
  • (หน้า 18)
 • โครงการสนับสนุนจัดตั้ง ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.)
  • (หน้า 18)
 • โครงการสิ่งแวดล้อมสารคามสู่อาเซียน
  • (หน้า 18)
 • โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ
  • (หน้า 18)
 • โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่
  • (หน้า 19)
 • โครงการสาธิตพิชิตถาปัตย์
  • (หน้า 19)
 • โครงการสานฝันฉันอยากเรียนสถาปัตย์
  • (หน้า 19)
 • โครงการเส้นทางอาชีวะสู่สถาปัตย์ มมส.
  • (หน้า 19)
 • โครงการดาวอินทนิล
  • (หน้า 19)
 • โครงการโควตา COPAG รอบที่ 1
  • (หน้า 20)
 • โครงการ COPAG ONE
  • (หน้า 20)
 • โครงการเพชรพระพิฆเนศวร
  • (หน้า 21)
 • โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี
  • (หน้า 21)
 • โครงการดนตรีศรีวัฒนธรรม
  • (หน้า 21)
 • โครงการต้นกล้านิติศาสตร์
  • (หน้า 21)
 • โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ (ระบบพิเศษ)
  • (หน้า 21)
 • โครงการศิษย์ก้นกุฏิ (ระบบพิเศษ)
  • (หน้า 21)
 • โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ (ระบบพิเศษ)
  • (หน้า 22)
 • โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ (ระบบเทียบเข้า)
  • (หน้า 23)
 • โครงการโควตาระบบพิเศษ (รอบเทียบเท่า)
  • (หน้า 24)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
   • การบริบาลทางเภสัชกรรม
  • (หน้า 2, 23)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 2, 23)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • โภชนศาสตร์การกำหนดอาหารและอาหารปลอดภัย
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 3, 23)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • ฟิสิกส์ประยุกต์/พลังงาน,อิเล็กทรอนิกส์
   • คณิตศาสตร์
   • สถิติ
   • จุลชีววิทยา
  • (หน้า 3, 24)
 • คณะเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • เทคโนโลยีการเกษตร
   • พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
   • สัตวศาสตร์
   • ประมง
  • (หน้า 4, 25)
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
   • สิ่งแวดล้อมศึกษา
  • (หน้า 5, 25)
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกม
   • ภูมิสารสนเทศ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 6, 26)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมศาสตร์
  • (หน้า 7, 27)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
   • สถาปัตยกรรมผังเมือง
   • สถาปัตยกรรมภายใน
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • นฤมิตศิลป์
  • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • (หน้า 7, 27)
 • คณะการบัญชีและการจัดการ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • การบัญชี-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • การจัดการ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ-หลักสูตรนานาชาติ
   • การบริหารการเงิน
   • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • (หน้า 8, 28)
 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการการท่องเที่ยว
   • การจัดการโรงแรม
   • การจัดการการท่องเที่ยว-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 9, 29)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ-หลักสูตรนานาชาติ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ภาษาจีน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาฝรั่งเศส
   • ประวัติศาสตร์
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาเกาหลี
   • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-เขมร
   • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-ลาว
   • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-เวียดนาม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
  • (หน้า 9, 29)
 • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • การเมืองการปกครอง
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • (หน้า 11, 31)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • คณิตศาสตร์
   • สังคมศึกษา
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • การศึกษาปฐมวัย
   • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จิตวิทยา
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • (หน้า 12, 32)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • ทัศนศิลป์
   • ศิลปะการแสดง
   • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • (หน้า 13, 33)
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
   • ดุริยางคศาสตร์
  • (หน้า 14, 33)
 • คณะวัฒนธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการวัฒนธรรม
  • (หน้า 14, 33)
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 14, 33)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-ไม่ทุกสาขาวิชา
 • มีแฟ้มสะสมผลงาน ตามแต่ละโครงการและสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละโครงการและสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 15, 23)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 36)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 35)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: