รับตรง61-TCAS ม.มหิดล 2561 (รอบ 1 ยื่นแฟ้มผลงาน)

รับตรง61-TCAS ม.มหิดล 2561 (รอบ 1 ยื่นแฟ้มผลงาน)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1 ยื่นแฟ้มผลงาน)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 20 ตุลาคม 2560

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
   • แพทยศาสตร์
   • (หน้า 2)
  • หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
   • กายอุปกรณ์
   • (หน้า 4)
  • หลักสูตรการอุปกรณศาสตรบัณฑิต-นานาชาติ
   • การอุปกรณ์
   • (หน้า 6)
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
   • (หน้า 8)
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
   • (หน้า 10)
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • หลักสูตรแพทยศาสตร์
   • แพทยศาสตร์
   • (หน้า 12)
  • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
   • แพทยศาสตร์
   • (หน้า 14)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร-หลักสูตรนานาชาติ
   • ทันตแพทยศาสตร์
   • (หน้า 18)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์/โครงการพิเศษทางวิชาการ
   • (หน้า 21)
   • วิทยาศาสตร์/โครงการทุนพสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
   • (หน้า 24)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • (หน้า 26)
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • (หน้า 27)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
   • สัตวแพทยศาสตร์
   • (หน้า 28)
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
   • (หน้า 29)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การออกกำลังกายและการกีฬา-การออกกำลังกายและการกีฬา
   • (หน้า 30)
   • การออกกำลังกายและการกีฬา-กีฬาฟุตบอล
   • (หน้า 31)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • (หน้า 32)
   • วิศวกรรมเคมี
   • (หน้า 33)
   • วิศวกรรมเคมี-หลักสูตรนานาชาติ
   • (หน้า 35)
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • (หน้า 37)
   • วิศวกรรมอุตสาหการ-หลักสูตรนานาชาติ-วิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
   • (หน้า 38)
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • (หน้า 40)
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • (หน้า 42)
   • วิศวกรรมโยธา
   • (หน้า 44)
   • วิศวกรรมชีวการแพทย์-หลักสูตรนานาชาติ
   • (หน้า 46)
 • สำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการอาหาร
   • (หน้า 48)
   • วิทยาศาสตร์การเกษตร
   • (หน้า 49)
   • ธรณีศาสตร์
   • (หน้า 50)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • (หน้า 51)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • (หน้า 52)
 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
   • (หน้า 53)
 • โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์-วิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อสุขภาวะ
   • (หน้า 54)
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • (หน้า 55)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • นวัตกรรมการจัดการและสิ่งแวดล้อม
   • (หน้า 56)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-นานาชาติ
   • (หน้า 57)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: