รับตรง60 ทั่วประเทศ 569 คน ม.นเรศวร 2560 (รอบ 3)

รับตรง60 ทั่วประเทศ 569 คน ม.นเรศวร 2560 (รอบ 3)

มหาวิยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 – 26 กรกฎาคม 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์การประมง
   • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
  • (หน้า 4, 13)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • สถิติ
  • (หน้า 4, 13)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
   • การออกแบบสื่อนวัตกรรม
   • ทัศนศิลป์
  • (หน้า 4, 13)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 5, 13)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
   • บริบาลเภสัชกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  • (หน้า 6, 13)
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จุลชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์การแพทย์
   • วิทยาศาสตร์การแพทย์-ตรีควบโท
   • พยาธิวิทยากายวิภาค
  • (หน้า 7, 13)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • กายภาพบำบัด
   • รังสีเทคนิค
  • (หน้า 8, 13)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • อนามัยชุมชน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • (หน้า 8, 13)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 14)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์
   • ฟิสิกส์
   • เคมี
   • คณิตศาสตร์
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • (หน้า 14)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • พัฒนาสังคม
  • (หน้า 14)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ-นานาชาติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว-นานาชาติ
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์-นานาชาติ
  • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT / PAT
 • มีผลการสอบ O-NET
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 569 คน
 • (หน้า 13)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ หน่วยรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ (ตึก QS) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • (หน้า 10)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: