โครงการรับตรง ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2557

โครงการรับตรง ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 ธันวาคม 2556 – 25 กุมภาพันธ์ 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรและชีวภาพ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
  • พลศึกษา
  • จิตวิทยา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • นิติศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
  • การบริหารและการพัฒนาชุมชน
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีสากล
  • นาฏศิลป์และศิลปการแสดง
  • ภาษาจีนธุรกิจ
  • ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • วัฒนธรรมศึกษา
  • ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)
  • ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)
  • สารสนเทศศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • การเงินการธนาคาร
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • บัญชี
  • นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์ฯ)
  • นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์ฯ)
  • นิเทศศาสตร์(วิทยุโทรทัศน์ฯ)
  • การจัดการ (เทียบโอน)
  • การตลาด (เทียบโอน)
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • การจัดการเทคโนโลยี
  • คณิตศาสตร์
  • คหกรรมศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีโยธา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สถิติประยุกต์
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • การจัดการเทคโนโลยี (เทียบโอน)
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (เทียบโอน)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ เทียบเท่าระดับอนุปริญญา (3 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ 2548 หรือตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
 • กรณีที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จากสำนักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับรองวุฒิการศึกษาที่จบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า และใช้ประกอบการรับสมัครเรียนระดับปริญญาตรีได้

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ ที่ http://eadmission.chandra.ac.th/
 • สมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ที่ สำนักส่งเสิรมวิชาการและงานทะเบียน

เว็บไซต์