รับตรง60 ทั่วประเทศ 835 คน มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 (เพิ่มเติม)

รับตรง60 ทั่วประเทศ 835 คน มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 22 กรกฎาคม 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ
  • ภาษาเกาหลี
  • ศาสนาและปรัชญา
  • นิเทศศาสตร์
  • การจัดการบริการสังคม
  • ภาษาไทย
  • (คุณสมบัติ หน้า 3)
  • (หน้า 13)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคปกติ
  • วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
  • (คุณสมบัติ หน้า 3)
  • (หน้า 13)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคปกติ
  • ออกแบบเซรามิกส์
  • (คุณสมบัติ หน้า 4)
  • (หน้า 13)
 • คณะสหเวชศาสตร์ ภาคปกติ
  • กายภาพบำบัด
  • (คุณสมบัติ หน้า 4)
  • (หน้า 13)
 • คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตร 5 ปี เรียนเป็นภาษาไทย
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • ภาษาจีน
  • พลศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • ดนตรีศึกษา
  • (คุณสมบัติ หน้า 4)
  • (หน้า 13)
 • คณะศึกษาศาสตร์ โครงการผลิตครูที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน หลักสูตร 2 ปริญญา ภาคปกติ เรียนทั้งในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • (คุณสมบัติ หน้า 5)
  • (หน้า 14)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคปกติ
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
  • (คุณสมบัติ หน้า 6)
  • (หน้า 14)
 • คณะอัญมณี ภาคปกติ วิทยาเขตจันทบุรี
  • อัญมณีและเครื่องประดับ
  • ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • การออกแบบเครื่องประดับ
  • (คุณสมบัติ หน้า 6)
  • (หน้า 14)
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคปกติ วิทยาเขตจันทบุรี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • (คุณสมบัติ หน้า 7)
  • (หน้า 14)
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ วิทยาเขตสระแก้ว
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • (คุณสมบัติ หน้า 8)
  • (หน้า 14)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาคปกติ วิทยาเขตสระแก้ว
  • เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
  • (คุณสมบัติ หน้า 8)
  • (หน้า 14)
 • โครงการจัดตั้ง คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ภาคปกติ วิทยาเขตสระแก้ว
  • การจัดการ-การจัดการธุรกิจทั่วไป
  • การจัดการ-ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการ-การตลาด
  • (คุณสมบัติ หน้า 9)
  • (หน้า 15)
 • วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • ศิลปศาสตร์-ทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ศิลปศาสตร์-การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
  • ศิลปกรรมศาสตร์-นิเทศศิลป์และการออกแบบ
  • (คุณสมบัติ หน้า 10)
  • (หน้า 15)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • (คุณสมบัติ หน้า 11)
  • (หน้า 15)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่รับสมัครวุฒิเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 835 คน
 • (หน้า 13)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: