รับตรง60 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2560 (ครั้งที่ 4)

รับตรง60 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2560 (ครั้งที่ 4)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 4)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 13 – 17 กรกฎาคม 2560
  • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
    • หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต
      • การออกแบบอุตสาหกรรม
    • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
      • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

  • 50 คน
  • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการเรียน
  • ทดสอบความรู้ทางวิชาการ
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7