รับตรง60 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2560 (ครั้งที่ 4)

รับตรง60 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2560 (ครั้งที่ 4)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 4)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 – 17 กรกฎาคม 2560
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต
   • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 50 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ทดสอบความรู้ทางวิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์