รับตรง60 ภาคปกติ 1,460 คน ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2560 (รอบ 3)

รับตรง60 ภาคปกติ 1,460 คน ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2560 (รอบ 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 – 17 กรกฎาคม 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
   • (สาขาอื่นๆแยกไปอยู่ตามคณะต่างๆ)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ศิลปกรรม-ออกแบบประยุกต์ศิลป์
   • นาฎศิลป์และศิลปการแสดง
   • การบริหารและการพัฒนาชุมชน
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
   • ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาจีน
   • ดนตรีไทยศึกษา
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
   • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการผลิต
   • อิเล็คโทรนิคและคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
   • อิเล็คโทรนิคและคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม-เทียบโอน
 • คณะเกษตรและชีวภาพ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • วารสารศาสตร์ดิจิตอล
   • การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การเงินการธนาคาร
   • การตลาด
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 6)

จำนวนที่รับ

 • รวม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: