โควตารับตรง พื้นที่จ.ระยอง คณะวิศวะ, คณะวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2557

โควตารับตรง พื้นที่จ.ระยอง คณะวิศวะ, คณะวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษาโตวพื้นที่จังหวัดระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 – 24 ธันวาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุ้มและอัตโนมัติ (IAet)
   • แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุม — ปวช. 5 คน, ม.6 5 คน
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet)
   • แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล — ปวช. 5 คน, ม.6 5 คน
   • แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ — ปวช. 5 คน , ม.6 5 คน
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (CPet) — ปวช. 5 คน , ม.6 5 คน
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (MPet)
   • แขงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ — ปวช. 5 คน , ม.6 5 คน
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ILet) — ปวช. 5 คน, ม.6 5 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ICPE) — ปวช. 5 คน, ม.6 30 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM) — ปวช. 5 คน, ม.6 30 คน

คุณสมบัติ

 • ต้องเป็นผู้มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 จนถึงวันสมัครเข้าศึกษา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต ในปีการศึกษา 2556 จากสถานศึกษาในจังหวัดระยอง
  • ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย – GPA) 5 ภาคการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือมีผลการเรียนอยู่ในระดับหนึ่งในยี่สิบของสายวิทย์-คณิต
 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • ต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต ในปีการศึกษา 2556 จากสถานศึกษาในจังหวัดระยอง
  • ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย – GPA) 5 ภาคการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีผลการเรียนอยู่ในระดับหนึ่งในยี่สิบของสายวิทย์-คณิต

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ