รับตรง60 ทั่วประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560

รับตรง60 ทั่วประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบปกติ ประเภทโครงการคณะดำเนินการเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2560

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม 30 คน
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 60 คน
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาขาสาธารณสุขศาสตร์-ระบบพิเศษ 50 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT

จำนวนที่รับ

 • รวม 60 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม หน้า 2-5)
 • (สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน้า 6-8)
 • (สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หน้า 9-12)

เว็บไซต์