โครงการรับตรง ทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2557

โครงการรับตรง ทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2557

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2557

คุณสมบัติ

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 (เทอมต้น) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระจำนวน 3 กลุ่มสาระ (ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เป็นทายาทสายตรง (บิดา มารดา เป็นเจ้าของฟาร์ม) ของเจ้าของฟาร์มตามขนาดที่คณะสัตวแพทยศาสตร์กำหนด และทำอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลัก โดยมีหลักฐานพร้อมการรับรองจากทางราชการรับรองว่าเป็นทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จริง
 • มีเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้แก่
  • สัตว์ปีก สุกร โคนม โคเนื้อ และสัตว์น้ำ
  • ในกรณีที่เป็นสัตว์ชนิดอื่นปศุสัตว์เชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้มีหลักฐานรับรองการเป็นฟาร์มจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านการพิจารณารับรองจากคณะ
 • เป็นผู้เข้าร่วมการสอบคัดเลือกในระบบ Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (คะแนน GAT และ PAT 2)

จำนวนรับ

 • 6 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง (20 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2557) ณ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สมัครทางไปรษณีย์ (20 – 31 มกราคา 2557)
 • ยื่นใบสมัครทางโทรสาร หมายเลข 053-948-065 (20 – 31 มกราคม 2557)
 • ยื่นใบสมัครทางอีเมล์ (20 – 31 มกราคม 2557) insarn3@hotmail.com และ nattawan.kwan@gmail.com

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ