รับตรง60 ศึกษิตศิลปะ คณะศิลปกรรม ม.สงขลา-ปัตตานี 2560 (รอบพิเศษ)

รับตรง60 ศึกษิตศิลปะ คณะศิลปกรรม ม.สงขลา-ปัตตานี 2560 (รอบพิเศษ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการศึกษิตศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบพิเศษ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 14 กรกฎาคม 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ทัศนศิลป์ 10 คน
  • ออกแบบศิลปะประยุกต์ 10 คน
  • ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 10 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบทฤษฎี/สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • ยื่นแฟ้มผลงาน-ถ้ามี
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ งานวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 18 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์