รับตรง60 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม (รอบที่ 4)

รับตรง60 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม (รอบที่ 4)

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 4)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
   • ภาษาอังกฤษ
   • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
   • ภาษาจีน
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • การบัญชี-ต่อเนื่อง
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ต่อเนื่อง
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการกีฬา
   • การจัดการ
   • การจัดการ-ต่อเนื่อง
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-ต่อเนื่อง
  • (หน้า 4)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอุตสาหการ-ต่อเนื่อง
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมโยธา-ต่อเนื่อง
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • (หน้า 4)
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์
   • คอมพิวเตอร์
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเครื่องกล-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-ต่อเนื่อง
  • (หน้า 5)
 • คณะเกษตรและเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • พืชศาสตร์
   • พืชศาสตร์-ต่อเนื่อง
   • สัตวศาสตร์
   • สัตวศาสตร์-ต่อเนื่อง
   • การประมง
   • การประมง-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีอาหาร
   • เทคโนโลยีอาหาร-ต่อเนื่อง
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
   • การโรงแรมและภัตตาคาร
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • ฟิสิกส์
   • ชีววิทยา
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยธาตุพนม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมพลังงาน
   • วิศวกรรมพลังงาน-ต่อเนื่อง
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • (หน้า 5, 6)
 • วิทยาลัยการบินนานาชาติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการการบิน
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ สอบคัดเลือก และ/หรือ สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 7)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: