รับตรง60 ทั่วประเทศ พิจารณาผลการเรียน ม.ทักษิณ 2560 (ครั้งที่ 2)

รับตรง60 ทั่วประเทศ พิจารณาผลการเรียน ม.ทักษิณ 2560 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการรับตรง วิธีพิเศษ พิจารณาผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 29 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตสงขลา

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การพัฒนาชุมชน
   • ประวัติศาสตร์
   • ภาษาจีน แผ่น 1
   • ภาษาจีน แผ่น 2
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาไทย
   • ภาษามลายู
   • ภาษาอังกฤษ
   • สารสนเทศศึกษา
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
   • ดุริยางคศาสตร์ไทย
   • ดุริยางค์ศาสตร์สากล
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ทัศนศิลป์
   • ศิลปะการแสดง
   • ศิลปะการออกแบบ
 • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
   • การตลาด
   • การประกอบการและการจัดการ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตพัทลุง

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • เคมี
   • จุลชีววิทยา
   • ชีววิทยา
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
   • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 680 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน-ถ้ามี
 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: