โครงการรับตรง ทั่วประเทศ คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ 2557

โครงการรับตรง ทั่วประเทศ คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ 2557

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ ตามโครงการรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 2 ธันวาคม 2556 – 14 มีนาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาจิตกรรม — 10 คน
  • สาขาวิชาประติมากรรม — 10 คน
  • สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ — 10 คน
  • สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ — 12 คน

คุณสมบัติ

  • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ หรืออาชีวศึกษาชั้นต้นหรือเทียบเท่า

จำนวนรับ

  • รวม 52 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://www.finearts.cmu.ac.th/

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ