รับตรง60 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2560 (รอบ 3)

รับตรง60 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2560 (รอบ 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • จิตรกรรม 15 คน
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 12 คน
  • ดนตรี 30 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในสาขาที่สมัคร
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 57 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • สอบปฏิบัติเฉพาะทาง
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5, 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์