TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

รับตรง60 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ โครงการที่คณะฯดำเนินการเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ-หลักสูตรนานาชาติ
   • ภาษาฝรั่งเศส
   • การพัฒนาชุมชน
   • ประวัติศาสตร์
   • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-เขมร
   • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-ลาว
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 165 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ ห้องวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต ร์ห้อง HS111
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3