รับตรง60 รัฐศาสตร์-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560

รับตรง60 รัฐศาสตร์-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 23 – 26 มิถุนายน 2560

สาขาที่เปิดรับ

  • โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • มีผลการสอบ O-NET ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ โดยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน
  • มีผลการสอบ GAT และ PAT คณิต หรือฝรั่งเศส หรือเยอรมัน หรือญี่ปุ่น หรือจีน หรืออาหรับ

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตัวเอง ที่ ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรื ชั้น 1 อาคาร 3

เว็บไซต์