รับตรง60 จิตวิทยา-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (รอบ Walk-In)

รับตรง60 จิตวิทยา-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (รอบ Walk-In)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ Walk-In)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 – 26 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ ภาคจิตวิทยา
  • สาขาจิตวิทยาชุมชน 25 คน
  • สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ 20 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • มีผลการสอบ O-NET / GAT / PAT 1 / PAT 2
 • มีผลการสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 45 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่ ห้องประชุม สค.2-102 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขต
 • (หน้า 3)

เว็บไซต์