รับตรง60 โควตา การจัดการวิศวกรรม-นานาชาติ ลาดกระบัง 2560 (รอบ 3)

รับตรง60 โควตา การจัดการวิศวกรรม-นานาชาติ ลาดกระบัง 2560 (รอบ 3)

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยิพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (นานาชาติ) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 – 29 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตร เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียน หรือผลการสอบคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • หรือ SAT (Math) หรือ SAT Subject test (Math Level I หรือ Math Level II) — ไม่ต่ำกว่า 600
  • หรือ ACT (Math) — ไม่ต่ำกว่า 24
  • หรือ AP test (คณิตศาสตร์) — ไม่ต่ำกว่า 4
  • หรือ GCE A-Level หรือ GCE AS-Level (คณิตศาสตร์) — ไม่ต่ำกว่า B
  • หรือ GCE O-Level หรือ GCSE หรือ IGCSE (คณิตศาสตร์) — ไม่ต่ำกว่า A
  • หรือ IB-Diploma (คณิตศาสตร์) — ไม่ต่ำกว่า 5
  • หรือ NCEA (Level 2 หรือ Level 3) (คณิตศาสตร์) — ไม่ต่ำกว่า Merit (M)
  • หรือ Gaokao (Math) — ไม่ต่ำกว่า 90
  • หรือ CU-AAT (Math) — ไม่ต่ำกว่า 480
  • หรือ PAT 1 หรือ PAT 3 — ไม่ต่ำกว่า 90
  • หรือ ผ่านการทดสอบจากวิทยาลัยนานาชาติ
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • TOEFL (iBT) — ไม่ต่ำกว่า 61
  • หรือ TOEFL (ITP หรือ PBT) — ไม่ต่ำกว่า 500
  • หรือ IELTS — ไม่ต่ำกว่า 5.5
  • หรือ Cambridge English Exams (FCE/CAE/CPE) — ไม่ต่ำกว่า 160
  • หรือ Gaokao (English) — ไม่ต่ำกว่า 90
  • หรือ CU-TEP — ไม่ต่ำกว่า 65
  • หรือ TU-GET — ไม่ต่ำกว่า 500
  • หรือ GAT (English) — ไม่ต่ำกว่า 100
  • หรือ ผ่านการทดสอบจากวิทยาลัยนานาชาติ
  • หรือ ศึกษาในโรงเรียนหรือวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 15 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์