TCAS/รับตรง61 ประเภทโครงการต่างๆ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2561

รับตรง60 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560 (ครั้งที่ 3)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 – 29 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมชีวการแพทย์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 2, 8)
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 2, 9)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 2, 10)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-นานาชาติ
   • ภาษาเพื่อการสื่อสาร-ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
   • ภาษาเพื่อการสื่อสาร-ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน
   • ภาษาเพื่อการสื่อสาร-ภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม
   • ภาษาเพื่อการสื่อสาร-ภาษาอังกฤษและภาษาเขมร
  • (หน้า 3, 12)
 • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการภูมิสังคม
   • การจัดการภูมิวัฒนธรรม
  • (หน้า 3, 14)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา-การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
   • สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา-การพัฒนาชุมชนเมือง
  • (หน้า 3, 15)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเท่าเทียบ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และ/หรือ วิชาสามัญ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 452 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ และ/หรือ สอบความถนัดเฉพาะสาขา
 • (หน้า 5, 17, 20)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21