รับตรง60 ทั่วประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ครั้งที่ 3)

รับตรง60 ทั่วประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ครั้งที่ 3)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 – 29 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 2, 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(เอก-คู่)
  • การศึกษาตลอดชีวิต 30 คน
  • การศึกษาพิเศษ 30 คน
  • จิตวิทยาและการแนะแนว 30 คน
  • อุตสาหกรรมศึกษา 30 คน
  • เทคโนโลยีการศึกษา 30 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2560
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 150 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • เขียนเรียงความ
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์