รับตรง60 วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 3)

รับตรง60 วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 3)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 30 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • TOEFL
   • Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 50
   • หรือ Computer-based — ไม่ต่ำกว่า 143
   • หรือ Paper-Based — ไม่ต่ำกว่า 450
  • หรือ IELTS — ไม่ต่ำกว่า 4.5
  • หรือ TU-GET — ไม่ต่ำกว่า 450
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 70 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
 • ยื่นผลการสอบอื่นๆ เช่น GAT/PAT/SMART I/O-NET/SAT I (ถ้ามี)
 • เรียงความภาษาอังกฤษ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์