รับตรง60 วิศวกรรมศาสตร์ (เทียบเข้า) ม.มหาสารคาม 2560 (เพิ่มเติม)

รับตรง60 วิศวกรรมศาสตร์ (เทียบเข้า) ม.มหาสารคาม 2560 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกาา 2560 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 23 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทียบเข้า
  • วิศวกรรมโยธา 10 คน
  • วิศวกรรมการผลิต 30 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกล 15 คน
  • วิศวกรรมชีวภาพ 10 คน
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 10 คน
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 20 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า 20 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ด้านช่างทุกสาขา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 115 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบัสภมาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ งานวิชาการชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์