รับตรง60 ศิษย์ก้นกุฏิ-ความสามารถดนตรี ม.มหาสารคาม 2560 (รอบ 3)

รับตรง60 ศิษย์ก้นกุฏิ-ความสามารถดนตรี ม.มหาสารคาม 2560 (รอบ 3)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรีและผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 8)

สาขาวิชาและเครื่องมือเอกที่เปิดรับ

 • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  • สาขาดนตรีพื้นบ้าน
   • พิณ
   • แคน
   • โหวด
   • ซออีสาน
   • โปงลาง
   • ขับร้องหมอลำ
  • สาขาดนตรีไทย
   • ซอ
   • จะเข้ เครื่องสาย
   • ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ปี่พาทย์
   • อื่นๆตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณารับเข้าศึกษา
  • สาขาดนตรีตะวันตก
   • กีต้าร์คลาสสิค
   • แซกโซโฟน
   • เครื่องเป่า
   • กลองชุด เครื่องกระทบ
   • ไวโอลินชุด
   • ฟรุท คาริเน็ต โอโบว
   • เปียโน
   • ขับร้องตะวันตก
   • อื่นๆตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณารับเข้าศึกษา
 • (หน้า 2, 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีความสามารถดีเด่นด้านตรี และทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรี
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบทักษะทางด้านดนตรี
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์