รับตรง60 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต-ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2560

รับตรง60 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต-ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2560

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 16 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กศน. ปวช. หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 85 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัคร ที่ งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 202 อาคารสหศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์