รับตรง60 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-นานาชาติ ลาดกระบัง 2560 (รอบ 3)

รับตรง60 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-นานาชาติ ลาดกระบัง 2560 (รอบ 3)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 31 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • SAT / ACT / AP / A-Level / AS-Level / O-Level / GCSE / IGCSE / IB-Diploma / NCEA / Gaokoa / PAT 1 / ผลคะแนนคณิตศาสตร์อื่นๆ
  • หรือ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมหมวดคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL / IELTS / Cambridge English Exam / Gaokao / CU-TEP / TU-GET / GAT Part 2 / ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ
  • หรือ ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป ในโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 15 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 4, 6, 7)
 • (ค่าเทอม หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์