รับตรง60 +ทุน ทั่วประเทศ เก่ง/ดี/มีสุข ม.วลัยลักษณ์ 2560 (เพิ่มเติม)

รับตรง60 +ทุน ทั่วประเทศ เก่ง/ดี/มีสุข ม.วลัยลักษณ์ 2560 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข) ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • อาเซียนศึกษา
  • ไทยศึกษาบูรณาการ
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาการจัดการ
  • บัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการสารสนเทศดิจิตอล
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-ประมง
  • อุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยีอาหาร
  • อุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยีชีวภาพ
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
  • วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
  • (หน้า 5)
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม
  • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • การออกแบบภายใน
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 และต้องอยู่ในลำดับที่ 1 – 5 ของแผนการเรียนนั้นๆ ของแต่ละโรงเรียน
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 165 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน-ถ้ามี
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 6)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์