รับตรง60 Direct Admission คณะสถาปัตย์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2560 (เพิ่มเติม)

รับตรง60 Direct Admission คณะสถาปัตย์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2560 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 29 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม-นานาชาติ
  • สถาปัตยกรรมภายใน-นานาชาติ
  • การออกแบบอุตสาหกรรม-นานาชาติ
  • ออกแบบนิเทศศิลป์-นานาชาติ
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือ
  • TOEFL (IBT) — ไม่ต่ำกว่า 53 หรือ
  • CU-TEP — ไม่ต่ำกว่า 53 หรือ
  • RMIT — ผ่านเกณฑ์ที่ระดับ Intermediate
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • (หน้า 4, 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์