รับตรง60 สารณสุขศาสตรบัณฑิต-เทียบเข้า/นอกเวลา ม.มหาสารคาม 2560 (รอบ 2)

รับตรง60 สารณสุขศาสตรบัณฑิต-เทียบเข้า/นอกเวลา ม.มหาสารคาม 2560 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (เทียบเข้า) ระบบนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 8 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2560
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 8 – 14 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (เทียบเข้า) สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ระบบนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 4 ปี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ทางด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ศึกษาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • หรือเป็นไปตามการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสูตร เป็นรายๆไป
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • มหาสารคาม 50 คน
 • อุดรธานี 50 คน
 • อุบลราชธานี 50 คน
 • นครราชสีมา 50 คน
 • (รวม 200 คน)
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • (หน้า 9)
 • (ค่าเทอม หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์