รับตรง60 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ ม.เกษตร-สุพรรณบุรี 2560

รับตรง60 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ ม.เกษตร-สุพรรณบุรี 2560

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 เมษายน – 21 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ O-NET โดยวิชาภาษาอังกฤษ ต้องไม่น้อยกว่า 16 คะแนน
 • มีผลการสอบ GAT
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 80 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์