โครงการรับตรง นักเรียนเตรียมทหารฯ กองทัพบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2557

โครงการรับตรง นักเรียนเตรียมทหารฯ กองทัพบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2557

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก หลักสูตร 4 ปี ประจำปี 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 9 ธันวาคม 2556 – 20 มีนาคม 2557

คุณสมบัติ

  • สอบผ่านวิชาบังคับทุกรายวิชาตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหรือหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  • อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี และไม่เกิน 17 ปี ในปีที่จะเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร และมีผู้ปกครองให้การดูแลรับผิดชอบ
  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เว้นแต่กรณีบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตำรวจประทวน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://register.crma.ac.th/Precadet57/Userin.asp

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์