รับตรง60 นโยบายสังคมและการพัฒนา-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 3)

รับตรง60 นโยบายสังคมและการพัฒนา-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 3)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 23 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2560
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 23 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
  • หรือ ได้คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • IELTS (Academic) — ระดับ 6 ขึ้นไป
  • TOEFL
   • Computer-based — 173 คะแนนขึ้นไป
   • Paper-based — 500 คะแนนขึ้นไป
   • Internet-based — 61 คะแนนขึ้นไป
  • TU-GET — 500 คะแนนขึ้นไป
  • Old SAT (Writing) — 400 คะแนนขึ้นไป
  • New SAT (Evidence-Based Reading & Writing) — 450 คะแนนขึ้นไป
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 25 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7