รับตรง60 ประเภททดแทนผู้สละสิทธิ์ 2 ราชมงคลตะวันออก 2560

รับตรง60 ประเภททดแทนผู้สละสิทธิ์ 2 ราชมงคลตะวันออก 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททดแทนผู้สละสิทธิ์ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
  • 12 พฤษภาคม – 5 กรกฎาคม 2560
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 12 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม 2560
 • (หน้า 12-19)

สาขาที่เปิดรับ – สถาบันในส่วนกลางของมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรกลวิธาน
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • ประมง
   • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • เกษตรกลวิธาน
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • ประมง
   • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมเกษตร
   • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค
   • อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิศวกรรมเกษตร
   • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • วิศวกรรมเกษตร
   • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค
  • (หน้า 3)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การบริหารธุรกิจเกษตร
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • (หน้า 4)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
  • (หน้า 4)
 • สถาบันเทคโนโลยีการบิน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการการบิน
  • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตจันทบุรี

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • พืชศาสตร์
   • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   • ประมง
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
   • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม
   • เทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • พืชศาสตร์
   • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   • ประมง
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
  • (หน้า 5)
 • คณะเทคโนโลยีสังคม
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • ระบบสารสนเทศ
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ-เทียบโอน
   • การจัดการ
   • ระบบสารสนเทศ
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตอุเทนถวาย

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมก่อสร้าง
   • วิศวกรรมโยธา
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
   • การออกแบบอุตสาหกรรม
   • สถาปัตยกรรมภายใน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมก่อสร้าง
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
   • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

 • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • ระบบสารสนเทศ
   • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • เทคโนโลยีการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบโอน
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • ระบบสารสนเทศ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต-เทียบโอน
   • การบัญชี
  • (หน้า 8)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • (หน้า 10)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัตเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 10)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาเขตที่ต้องการสมัคร
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์-บางวิทยาเขต
 • (หน้า 12-19)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: