มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โครงการรับตรง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา เท่านั้น

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 พฤศจิกายน 2556 – 13 มกราคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

คุณสมบัติ

 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (ม.4 ถึง ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.50
  • ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความหัวข้อ “อนามัยสิ่งแวดล้อมกับการเปิดประชาคมอาเซียน” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (ม.4 ถึง ม.6 เทอม 1)ไม่น้อยกว่า 2.50
  • ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความหัวข้อ “ปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอาเซียน” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ แผนการศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
  • เป็นผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา และ/หรือมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (ม.4 ถึง ม.6 เทอม 1) ดังนี้
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25
   • แผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50
  • ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความหัวข้อ “บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนากีฬาของประเทศไทย” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ ที่ http://reg.mfu.ac.th/wregistrar/quotaHS56.aspx

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ