TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง60 ความสามารถเข้าศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเข้าศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • การจัดการสารสนเทศดิจิทัล
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละประเภทการสมัครที่กำหนด
 • มีความสามารถทางด้านการเรียน หรือผลงานกิจกรรมในด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัครที่กำหนด
 • (หน้า 2, 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 40 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ ผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3, 5)
หน้า: 1 2 3 4 5