รับตรง60 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 4)

รับตรง60 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 4)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 4)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-นานาชาติ
   • เทคโนโลยีใจและทรวงอก 10 คน
   • เทคโนโลยีทางคลินิก 30 คน
  • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต-นานาชาติ
   • การแพทย์แผนจีน 25 คน
 • (หน้า 2, 12)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ TOEFL / TU-GET / IELTS
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 65 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5, 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์