รับตรง60 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560

รับตรง60 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 19 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 10, 4)
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภูมิศาสตร์
   • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภูมิสารสนเทศศาสตร์
   • (หน้า 10, 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ วาริชศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สถิติ)
   • (หน้า 10, 5)
 • คณะโลจิสติกส์-ภาคพิเศษ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
   • (หน้า 10, 6)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโยธา
   • (หน้า 10, 6)
 • คณะศึกษาศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • เทคโนโลยีทางการศึกษา
   • (หน้า 10, 6)
 • วิทยาลัยนานาชาติ-ภาคปกติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • บริหารธุรกิจ-การเงิน
   • บริหารธุรกิจ-การตลาด
   • บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การติดต่อสื่อสาร-การทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   • การติดต่อสื่อสาร-การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศิลป์และการออกแบบ
   • (หน้า 10, 7)
 • คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด-ไม่ทุกสาขาวิชา
  • มีผลการสอบ O-NET
  • มีผลการสอบ PAT เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 4)

  จำนวนที่รับ

  • รวม 507 คน
  • (หน้า 10)

  กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 8)

  วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 8)

  รับข่าวสารเพิ่มเติม

  เอกสารเพิ่มเติม

  เว็บไซต์