รับตรง60 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2560

รับตรง60 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2560

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิด รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) โดยคณะจัดสอบเอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 20 คน
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 20 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในด้านที่เกี่ยวข้อง ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 40 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์