รับตรง60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560

รับตรง60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 20 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ
  • เทคโนโลยีการบรรจุ 40 คน
  • เทคโนโลยีชีวภาพ 40 คน
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 40 คน
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 คน
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 50 คน
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • มีผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 185 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)
 • (ค่าเทอม หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่ อาคารวิจัยและปฏิบัติการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์