รับตรง60 ทักษะพิเศษด้านนาฏศิลป์และทัศนศิลป์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560

รับตรง60 ทักษะพิเศษด้านนาฏศิลป์และทัศนศิลป์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนาฏศิลป์และทัศนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 – 31 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย
  • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล
  • ทัศนศิลป์-จิตรกรรม/เซรามิก/ศิลปะจินตทัศน์/ศิลปวัฒนธรรม
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นด้านนาฏศิลป์และทัศนศิลป์ ที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัครตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป หรือได้รับรางวัล/ผ่านการประกวดแข่งขันในระดับเขต ภูมิภาค ประเทศ นานาชาติ อันเป็นที่ยอมรับในศิลปกรรมสาขาต่างๆ
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 40 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบภาคทฤษฎี
 • สอบภาคปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์