รับตรง60 ทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ม.พะเยา 2560

รับตรง60 ทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ม.พะเยา 2560

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 29 มีนาคม – 29 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีชีวภาพ 30 คน
  • ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 20 คน
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 คน
  • สัตวศาสตร์ 10 คน
  • เกษตรศาสตร์ 20 คน
  • การประมง 20 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • เป็นบุตรหลาน เหลน สายตรงของเจ้าของกิจการอาหารและสินค้าเกษตร ได้แก่ อาหารแปรรูป เครื่องดื่มแปรรูป ผลิตผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรอื่นๆ ตามดุลยพินิจของกรรมการ โดยมีหนังสือรับรอง
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 120 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์