TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง60 ภาษาอังกฤษ-ภาคพิเศษ ม.เกษตร-กำแพงแสน 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 25 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2560
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 25 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 90 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาคารการเรียนรู้ทางภาษา ชั้น 1 ห้อง LLB 101 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7