รับตรง60 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา 1,440 คน ม.อุบลราชธานี 2560 (ครั้งที่ 2)

รับตรง60 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา 1,440 คน ม.อุบลราชธานี 2560 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 13)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ประมง
  • (หน้า 5)
 • คณะบริหารศาสตร์
  • การจัดการธุรกิจ
  • การจัดการตลาด
  • การจัดการโรงแรม
  • การเงินและการธนาคาร
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 5)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • การพัฒนาสังคม
  • ภาษาไทยและการสื่อสาร
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
  • ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
  • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ต่อเนื่อง
  • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 6)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • รัฐศาสตร์-การปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารองค์การ
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การปกครองท้องถิ่น
  • (หน้า 6)
 • คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
  • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกาาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-บางสาขาวิชา
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-บางสาขาวิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่ม เติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)
 • (ผู้ที่ มีคะแนนสอบ GAT/PAT/O-NET หน้า 7)
 • (ผู้ที่ ไม่มีคะแนนสอบ GAT/PAT/O-NET หน้า 8)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,440 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ ยื่นผลการสอบ และ/หรือ ทดสอบความรู้
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 13)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 14)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์