โครงการรับตรง นักเรียนพบาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2557

โครงการรับตรง นักเรียนพบาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2557

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 13 มกราคม 2557 – 28 มีนาคม 2557
  • 13 มกราคม 2557 – 10 เมษายน 2557

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต
  • เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17 – 22 ปี (คือ ผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2535 – 2540)
  • มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำหรับผู้ที่มีปู่หรือย่าหรือตาหรือยายมิใช่สัญชาติไทยจะต้องนำสูติบัตรของบิดามารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการเขต/อำเภอ ซึ่งรับรองว่าบิดามารดาของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
  • น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155

จำนวนรับ

  • ทุนกองทัพอากาศ — 36 คน
  • ทุนส่วนตัว — 20 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครทางเว็บไซต์ ที่ http://www.nc.rtaf.mi.th/

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์