รับตรง60 แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2560 (รอบ 3)

รับตรง60 แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2560 (รอบ 3)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 – 15 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • ผ่านการสอบวิชาเฉพาะ กสพท.
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ ตามเกฑณ์ของ กสพท. โดยมีคะแนนแต่กลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 30%
 • มีคะแนนรวมวิชาเฉพาะ และวิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 62.0000
 • อายุไม่เกิน 20 ปี
 • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
 • มีความขยายของหน้าอก เมื่อหายใจเข้าไม่ต่ำกว่า 78 เซนติเมตร และเมื่อหายเข้าใจออกไม่ต่ำกว่า 75 เซนติเมตร
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • เพศชาย 1 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์