รับตรง60 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม 2560 (ครั้งที่ 2)

รับตรง60 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม 2560 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการที่คณะดำเนินการเอง โครงการรับตรง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
  • 2 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2560
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 2 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการการโรงแรม
  • การจัดการการท่องเที่ยวนานาชาติ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • ผู้สมัครสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ ต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายวิชาการชั้น 1 อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์