รับตรง60 ประเภทสอบตรง ราชมงคลธัญบุรี 2560 (เพิ่มเติม/3)

รับตรง60 ประเภทสอบตรง ราชมงคลธัญบุรี 2560 (เพิ่มเติม/3)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม/3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 – 30 เมษายน 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกาา-ภาคพิเศษ 20 คน
  • เทคโนโลยีการผลิต-ภาคพิเศษ 20 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สถิติประยุกต์ 20 คน
  • ฟิสิกส์ประยุกต์ 20 คน
 • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 10 คน
  • สุขภาพและความงาม 20 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • ไม่ผ่านการสอบข้อเขียน ในการสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2560

จำนวนที่รับ

 • รวม 110 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • แจ้งความจำนงสมัครเข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ของมหาวิยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์