TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ทักษิณ 2561

รับตรง60 ผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ ม.ทักษิณ 2560

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตพัทลุง

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • ชีววิทยา
   • จุลชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ฟิสิกส์
 • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกาา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องมีหลักฐานแสดงประกอบการสมัคร
  • ได้รับเกียรติบัตรระดับชาติในด้านต่าง ๆ หรือ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยะสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
  • เป็นนักเรียน ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับ ดูแล ของมหาวิทยาลัย (วมว.) หรือ โรงเรียนในเครือข่ายจุฬาภรณราชวิทยาลัย หรือ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต หรือ
  • เป็นนักเรียน ที่เคยสอบผ่านและเข้าร่วมการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายใดค่ายหนึ่ง หรือ
  • เป็นผู้เคยเข้าแข่งขันหรือประกวดโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับรางวัลไม่ต่ำกว่ารองชนะเลิศอันดับสอง หรือ
  • ได้รับเกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือใบรับรองที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นที่แสดงถึงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ จากสถาบันหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับทางด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 120 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • พิจารณาจากเอกสารการสมัครสอบ
 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4