รับตรง60 วิศวกรรมศาสตร์/นานาชาติ ม.ขอนแก่น 2560

รับตรง60 วิศวกรรมศาสตร์/นานาชาติ ม.ขอนแก่น 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
  • 1 – 21 มิถุนายน 2560
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 1 – 23 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม-นานาชาติ 40 คน
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์-นานาชาติ 40 คน
  • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ 40 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 • หากมีผลการสอบภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • กรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายตามที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วแต่กรณีไป
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 120 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์